GAME大宝庫 > 裏技宝典 > セガサターン

ライズ オブ ザ ロボット2
◇キャラ追加
 キャラ選択画面でコマンドを入力するとそれぞれキャラが追加される。
 Supervisor:下、右、下、上、右、下、左、下、上、右、上
 Anil-8:上、右、下、右、右、上、左、上
 Vitriol:右、上、上、右、下、右、上、上
 Mayham:左、右、下、左、上、左、下、左、下